Kişisel Verilerin Korunması

TatilCity.Net ve sahibi Süper Travel Turizm San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Süper Travel Turizm San. ve Tic. A.Ş.. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimize, şubelerimize veya internet sitemize yaptığınız ziyaretlerde kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle şirketimiz, şubelerimiz, alt acentelerımız, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından toplanabilir. İnternet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve bizimle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması, müşteri ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, otel rezervasyonları ve uçak bileti gibi satın alınan hizmetlerin verilmesi, faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, seyahat hizmeti kapsamında alınan sağlık verileri, yurt içi ve yurt dışı turlar kapsamında gerekli hizmetlerin verilebilmesi, vize başvurusu yapılacak ülkeler kapsamında vize başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, şirketimizin ticari ilişkilerinin sağlanması ve iş stratejilerinin belirlenmesi ile uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde dahilinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenir.

Ayrıca kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Ve 6. Maddeleri kapsamında Sözleşme’nin kurulması ve ifası, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde Kanun’a ve tali düzenlemelere uygun olarak işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Firmamız, alt acentalarımız, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi anlaşmalar yapar. Adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kuruluşumuzun yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, ilgili konsolosluklara, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, kara ve denizde ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, vize takip şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşır.

Dolayısıyla Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetki bulan bölüm itibarıyla, ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde işleyebilir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden; e-posta, ilgili internet siteleri, internet üzerinde yapılan yüz yüze görüşmeler vb. araçlarla, Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve çağrı merkezi aracılığıyla) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenilebilir ve aktarılabilir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde gözetilen haklarınızı işbu Aydınlatma Metni’ne uygun yöntemler işe şirketimize iletebilirsiniz. Bu durumda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca ücret öngörüldüğünde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri herhangi bir amaçla işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Verilerin işlenme amacını ve her aşamada bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şirketleri bilme,

• Verilerin yanlış işlenmesi halinde ilgili kişiler tarafından bunların düzeltilmesini isteme ve aktarılan 3. kişiye bildirilmesi,

• İşlenen verilerde kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

• Şirket ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Savcılığa başvurulması halinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi internet sitemizde yayımlanan Başvuru Formu’nu doldurarak formu, yazılı ve ıslak imzalı olarak YAVUZ SELİM MAH. MEHMETÇİK SOK. NO:36/1 ESENLER / İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili başvuru talebinizi info@tatilcity.net adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak şirket sisteminde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Şirketimiz, başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin yerine getirilmesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.